Ogólne warunki współpracy

1. Opis usług

1.1. Your Right Sp. z o.o., nazywana dalej Your Right, jest przedsiębiorstwem usługowym w zakresie informacji, finansowania procesowego i administratorem portalu yourright.net. Zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi Your Right świadczy dla Państwa (nazywanych dalej „Użytkownikami”) następujące usługi:

1.2. Świadczenia Your Right są obecnie związane z prawem pracy na niemieckim rynku pracy, z naciskiem na postępowanie ochronne przed wypowiedzeniem oraz egzekwowanie należności. Świadczenia te są oferowane wszystkim Użytkownikom, niezależnie od tego, czy mają prawo do finansowej pomocy procesowej lub czy posiadają ubezpieczenie ochrony prawnej.

W przypadku istnienia ubezpieczenia ochrony prawnej Your Right bierze pod uwagę przejęcie udziału w w szkodzie.

1.3 W przypadku braku ubezpieczenia ochrony prawnej i roszczenia do finansowej pomocy procesowej Your Right przejmuje finansowanie procesu pod warunkami wymienionymi poniżej.

1.4. Your Right świadczy także m in. następujące usługi: Przekazywanie informacji z i do kancelarii partnerskiej, dostarczanie dalszej infrastruktury wymaganej do asystowania przy sprawach, komunikacji między stronami i partnerską kancelarią, konieczne czynności tłumaczeniowe.

2. Zawarcie umowy

2.1. Umowę z Your Right uznaje się za zawartą wyłącznie po jednoznacznym potwierdzeniu tego faktu przez Your Right. Wszelkie obietnice telefoniczne i pocztowe potwierdzenia odbioru nie stanowią wystarczającego potwierdzenia.

Your Right ma zawsze prawo do odmownej odpowiedzi na zapytania bez podania przyczyny.

Zapytania będą rozpatrywane negatywnie szczególnie wtedy, gdy podczas wstępnej oceny sprawy partnerska kancelaria stwierdzi brak szans na pozytywny wynik postępowania. Your Right podejmuje się zasadniczo tylko spraw mających widoki na zakończenie się sukcesem. Ocena leży w wyłącznej gestii Your Right i partnerskiej kancelarii.

2.2. Przy zawieraniu umowy wszystkie wymagane dane muszą być prawdziwe i kompletne. Należy niezwłocznie poinformować Your Right o wszelkich zmianach.

3. Współpraca z partnerską kancelarią

3.1. Umowę z partnerską kancelarią uważa się za automatycznie zawartą w momencie dostarczenia dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia sprawy.

Dodatkowo wymagane jest podpisanie pełnomocnictwa.
Partnerska kancelaria rozpoczyna dochodzenia Państwa roszczeń związanych z prawem pracy po jego otrzymaniu.

Koszty kancelarii zostaną pokryte przez Państwa ubezpieczenie ochrony prawnej, pomoc finansowania procesowego, samodzielne poniesienie kosztów lub przez Your Right jako stronę finansującą proces.

3.2. Zlecenie z Państwa strony powoduje automatyczne zwolnienie partnerskiej kancelarii z obowiązku zachowania tajemnicy w stosunku do Your Right.

3.3. Postępowanie w sprawach z dziedziny prawa pracy:

3.3.1. W zakresie spraw dotyczących powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem,
standardową praktyką jest rozpoczęcie procedury sądowej.

3.3.2. W zakresie spraw dotyczących egzekwowania należności z tytułu braku wypłaconego wynagrodzenia w terminie, podejmowane jest z reguły pozasądowe działanie. Jeśli nie przyniesie ono rezultatu, prawnik partnerski jest uprawniony automatycznie rozpocząć procedurę sądową, co będzie skutkowało dodatkowymi kosztami. Jeśli klient nie chce kontynuować sprawy w sądzie pracy, powinien o tym poinformować Your Right w przeciągu 14 dni od udzielenia zlecenia.

3.4. Współpracę z partnerską kancelarią można zakończyć w dowolnym momencie, jednak w takim przypadku Your Right będzie całkowicie zwolniona z obowiązku finansowania procesu. Ponadto klient musi uiścić na rzecz kancelarii wszelkie ustawowe opłaty należne do momentu zakończenia współpracy.

3.5. Po udzieleniu kancelarii pełnomocnictwa, Użytkownicy mają obowiązek zerwania wszelkiego kontaktu ze swoim pracodawcą w danej sprawie. Jeśli w dalszym ciągu będą Państwo otrzymywać w tej sprawie wiadomości od pracodawcy lub z urzędów, należy niezwłocznie poinformować o tym Your Right.

3.6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o finansową pomoc procesową i po zakończeniu postępowania głównego sąd ma prawo do regularnego otrzymywania informacji na temat sytuacji finansowej. Służy to kontrolowaniu, czy przyznana pomoc procesowa nie musi ewentualnie być zwrócona. Partnerska kancelaria nie jest w tym procesie w sposób ciągły upoważniona do odbierania wszelkich pism sądowych.

3.7. Przelew otrzymanej przez prawnika kwoty należnej klientowi jest realizowany jest w przeciągu 14 dni od momentu potwierdzenia rozliczenia oraz wskazania danych bankowych przez klienta.

3.8. W przypadku otrzymania kwoty, wynikającej z wszczętego postępowania, bezpośrednio na konto klienta, jest on zobowiązany uregulować honorarium należne prawnikowi w przeciągu 14 dni.

4. Wynagrodzenie dla Your Right za świadczone usługi

Postępowanie pozasądowe - jednorazowe upomnienie do pracodawcy dotyczące roszczenia należności przysługujących pracownikowi.

a) Your Right otrzymuje wynagrodzenie w formie premii za sukces (success fee), liczonej procentowo według ustalonych przedziałów zależnych od wartości kwoty uwzględnionych roszczeń Użytkownika. Płatność w zakresie success fee ma miejsce dopiero po skutecznym zakończeniu sprawy, tzn. otrzymanej kwocie od oponenta według uzgodnień.

b) Samodzielne finansowanie – Your Right otrzymuje płatność przed rozpoczęciem procedury (stawka jest potwierdzana w korespondencji z Użytkownikiem). W tym wypadku Your Right nie gwarantuje skutecznego uzyskania należności, jednak zobowiązuje się do należytego przygotowania dokumentacji i przekazaniu sprawy do prawnika partnerskiego po zaksięgowaniu opłaty.

Koszty procesowe:

4.1. Osoby zakwalifikowane do finansowej pomocy procesowej

W ich przypadku koszty procesowe są ponoszone przez finansową pomoc procesową, a Your Right nie otrzymuje wynagrodzenia. Należy pamiętać, że Your Right w żadnym momencie nie przejmuje spłaty ewentualnych rat lub zwrotu finansowej pomocy procesowej. Do klienta należy tworzenie rezerw ze środków wywalczonych przez partnerską kancelarię.

Klient ma obowiązek dostarczenia wszelkich dokumentów wymaganych do wystąpienia o finansową pomoc procesową w ciągu 14 dniu od zlecenia. W przeciwnym razie Your Right i partnerska kancelaria nie mają obowiązku rozpoczęcia pracy nad zleceniem. Do skutku dochodzi wtedy punkt 4.3. To samo dotyczy przypadku, gdy klient nie dostarczy w terminie ewentualnych dokumentów zażądanych przez sąd.

4.2. Osoby posiadające ubezpieczenie procesowe

W ich przypadku proces jest finansowany przez ubezpieczenie. Your Right nie pobiera
wynagrodzenia.

4.3. Osoby samodzielnie ponoszące koszty procesowe

Takie osoby samodzielnie finansują proces. Your Right nie przysługuje wynagrodzenie. W takim przypadku partnerska kancelaria wymaga z reguły przedpłaty w wysokości co najmniej 50 % szacowanych kosztów. Przedpłata powinna być wpłacana regularnie przed rozpoczęciem sprawy.

4.4. Osoby korzystające z finansowania procesowego Your Right.

Obowiązują następujące opłaty i warunki:

4.4.1. W przypadku postępowania sądowego Your Right otrzymuje wynagrodzenie w wysokości stawki adwokackiej wynikającej z RVG* (*niemiecka ustawa w sprawie opłat za czynności adwokackie).

W przypadku powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem do wartości kwoty sporu oprócz ewentualnej odprawy zalicza się także kwoty wynikające z dodatkowych wypłat wynagrodzenia.

W przypadku postępowania dotyczącego wyłącznie roszczonych płatności, Your Right otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z przesłanym e-mailowo cennikiem.

Your Right, jako podmiot trzeci w obsłudze sprawy sądowej, może przejąć częściowo koszty adwokackie, mając na celu satysfakcjonujące zakończenie sprawy dla Użytkownika. Ostateczna kwota do zapłaty jest potwierdzana indywidualnie w drodze korespondencji e-mailowej po zakończeniu procedowania.

Jeśli wartość kwoty sporu jest niższa od stawki adwokackiej wynikającej z RVG, to Your Right otrzymuje jedynie tę kwotę.

4.4.2. W ramach finansowania procesu przez Your Right mają zastosowanie poniższe warunki:

a) Jeśli istnieje możliwość zawarcia porozumienia, niezależnie od tego, czy propozycja zostanie złożona przez naszego prawnika, przez sąd, czy przez stronę przeciwną, decyzję o jej zawarciu lub odrzuceniu należy wyłącznie do Your Right. Your Right podejmuje decyzję w oparciu o swoją najlepszą wiedzę i zgodnie z sumieniem oraz z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej współpracujących prawników.

b) Your Right będzie regularnie informować na temat propozycji ugody oraz o jej przyjęciu
lub odrzuceniu. Jeżeli Powód nie zgadza się na ugodę, postępowanie może być kontynuowane tylko wtedy, gdy pokryje on całość kosztów. Oznacza to natychmiastową wymagalność 50 % oczekiwanych kosztów, patrz punkt 4.3. Jeśli powód nie zgodzi się na propozycję Your Right, dalsze finansowanie i ponoszenie ryzyka przez Your Right zostanie zakończone.

c) Your Right jest także uprawnione do podjęcia decyzji o nie kontynuowaniu postępowania. Może do tego dojść, jeżeli w trakcie postępowania sytuacja okaże się inna niż początkowo zakładano i tym samym szanse na wygraną znacząco się zmniejszą lub okażą się całkowicie nierealne. To samo dotyczy przypadku, gdy np. w trakcie postępowania okaże się, że strona przeciwna zbankrutowała lub jeśli
z jakiegokolwiek innego powodu uzyskanie wypłaty nie będzie już możliwe.

Także w takim wypadku postępowanie może być kontynuowanie tylko na wyłączny koszt powoda. Oznacza to natychmiastową wymagalność 50 % oczekiwanych kosztów, patrz punkt 4.3. Jeśli powód nie zgodzi się na propozycję Your Right, dalsze finansowanie i ponoszenie ryzyka przez Your Right zostanie zakończone.

5. Wynagrodzenie dla partnerskiej kancelarii

Wynagrodzenie partnerskiej kancelarii jest wypłacane z finansowej pomocy procesowej, ubezpieczenia procesowego, przez Your Right jako stronę finansującą proces lub samodzielnie przez przez klienta.

6. Prawo do wypowiedzenia

Your Right i partnerska kancelaria mają prawo do wypowiedzenia, jeśli Klient przedstawi sytuację
niezgodnie z prawdą i/lub dostarczy fałszywe dane, a także, gdy zachowanie klienta wobec pracowników Your Right lub partnerskiej kancelarii jest obraźliwe lub lekceważące.

Ponadto obowiązują ustawowe zasady wypowiedzenia.

W przypadku wypowiedzenia zarówno Your Right, jak i partnerskiej kancelarii przysługuje prawo do
odpowiedniego wynagrodzenia za usługi wyświadczone do momentu wypowiedzenia.

7. Forma pisemna i prawo właściwe

Wszelkie oświadczenia wymagają formy pisemnej. Obowiązują przepisy prawa niemieckiego.