1. Opis usług

1.1.  Your Right Sp. z o.o., nazywana dalej Your Right, jest przedsiębiorstwem finansowania procesowego i administratorem portalu yourright.net. Zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi Your Right świadczy dla Państwa (nazywanych dalej „Użytkownikami”) następujące usługi:

1.2.  Świadczenia Your Right są obecnie związane z prawem pracy na niemieckim rynku pracy, z naciskiem na postępowanie ochronne przed wypowiedzeniem. Świadczenia te są oferowane wszystkim Użytkownikom, niezależnie od tego, czy mają prawo do finansowej pomocy procesowej lub czy posiadają ubezpieczenie ochrony prawnej.

W przypadku istnienia ubezpieczenia ochrony prawnej Your Right bierze pod uwagę przejęcie udziału w w szkodzie.

1.3 W przypadku braku ubezpieczenia ochrony prawnej i roszczenia do finansowej pomocy procesowej Your Right przejmuje finansowanie procesu pod warunkami wymienionymi poniżej.

1.4. Your Right świadczy także m in. następujące usługi: Przekazywanie informacji z i do kancelarii partnerskiej, dostarczanie dalszej infrastruktury wymaganej do asystowania przy sprawach, komunikacji między stronami i partnerską kancelarią, konieczne czynności tłumaczeniowe.

2. Zawarcie umowy

2.1. Umowę z Your Right uznaje się za zawartą wyłącznie po jednoznacznym potwierdzeniu tego faktu przez Your Right. Wszelkie obietnice telefoniczne i pocztowe potwierdzenia odbioru nie stanowią wystarczającego potwierdzenia.

Your Right ma zawsze prawo do odmownej odpowiedzi na zapytania bez podania przyczyny.

Zapytania będą rozpatrywane negatywnie szczególnie wtedy, gdy podczas wstępnej oceny sprawy partnerska kancelaria stwierdzi brak szans na pozytywny wynik postępowania. Your Right podejmuje się zasadniczo tylko spraw mających widoki na zakończenie się sukcesem. Ocena leży w wyłącznej gestii Your Right i partnerskiej kancelarii.

2.2. Przy zawieraniu umowy wszystkie wymagane dane muszą być prawdziwe i kompletne. Należy niezwłocznie poinformować Your Right o wszelkich zmianach.

3. Współpraca z partnerską kancelarią

3.1. Umowę z partnerską kancelarią uważa się za automatycznie zawartą w momencie dostarczenia dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia sprawy.

Dodatkowo wymagane jest podpisanie pełnomocnictwa.
Partnerska kancelaria rozpoczyna dochodzenia Państwa roszczeń związanych z prawem pracy po jego otrzymaniu.

Koszty kancelarii zostaną pokryte przez Państwa ubezpieczenie ochrony prawnej, pomoc
finansowania procesowego lub Your Right.

3.2. Zlecenie z Państwa strony powoduje automatyczne zwolnienie partnerskiej kancelarii z obowiązku zachowania tajemnicy w stosunku do Your Right.

3.3. Współpracę z partnerską kancelarią można zakończyć w dowolnym momencie, jednak w takim przypadku Your Right będzie całkowicie zwolniona z obowiązku finansowania procesu.

3.4. Po udzieleniu kancelarii pełnomocnictwa, Użytkownicy mają obowiązek zerwania wszelkiego kontaktu ze swoim pracodawcą w danej sprawie. Jeśli w dalszym ciągu będą Państwo otrzymywać w tej sprawie wiadomości od pracodawcy lub z urzędów, należy niezwłocznie poinformować o tym Your Right.

3.5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o finansową pomoc procesową i po zakończeniu postępowania głównego sąd ma prawo do regularnego otrzymywania informacji na temat sytuacji finansowej. Służy to kontrolowaniu, czy przyznana pomoc procesowa nie musi ewentualnie być zwrócona. Partnerska kancelaria nie jest w tym procesie w sposób ciągły upoważniona do odbierania wszelkich pism sądowych.

4. Wynagrodzenie dla Your Right za świadczone usługi

4.1. Osoby zakwalifikowane do finansowej pomocy procesowej

W ich przypadku koszty procesowe są ponoszone przez finansową pomoc procesową, a Your Right
nie otrzymuje wynagrodzenia. Należy pamiętać, że Your Right w żadnym momencie nie przejmuje
spłaty ewentualnych rat lub zwrotu finansowej pomocy procesowej. Do klienta należy tworzenie
rezerw ze środków wywalczonych przez partnerską kancelarię.

Klient ma obowiązek dostarczenia wszelkich dokumentów wymaganych do wystąpienia o finansową
pomoc procesową w ciągu 14 dniu od zlecenia. W przeciwnym razie Your Right i partnerska
kancelaria nie mają obowiązku rozpoczęcia pracy nad zleceniem. Do skutku dochodzi wtedy punkt 4.3. To samo dotyczy przypadku, gdy klient nie dostarczy w terminie ewentualnych dokumentów zażądanych przez sąd.

4.2. Osoby posiadające ubezpieczenie procesowe

W ich przypadku proces jest finansowany przez ubezpieczenie. Your Right nie pobiera
wynagrodzenia.

4.3. Osoby nie zakwalifikowane do finansowej pomocy procesowej i nie posiadające ubezpieczenia procesowego.

4.3.1. Jeżeli efektem postępowania sądowego w powództwie o ochronę przed wypowiedzeniem będzie kontynuacja zatrudnienia, Your Right otrzyma wynagrodzenie w wysokości stawki adwokackiej wynikającej z RVG plus 10 % kolejnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

4.3.2. W przypadku postępowania pozasądowego Your Right otrzymuje 30 % z pozyskanej dla Użytkownika kwoty brutto.

4.3.3. W przypadku postępowania sądowego Your Right otrzymuje wynagrodzenie w wysokości stawki adwokackiej wynikającej z RVG* (*niemiecka ustawa w sprawie opłat za czynności adwokackie) plus 10 % od pozyskanej dla Użytkownika kwoty brutto.

Jeśli wartość kwoty sporu jest niższa od stawki adwokackiej wynikającej z RVG, to Your Right otrzymuje
jedynie tę kwotę.

W przypadku powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem do wartości kwoty sporu oprócz ewentualnej
odprawy zalicza się także kwoty wynikające z dodatkowych wypłat wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie dla partnerskiej kancelarii

Wynagrodzenie partnerskiej kancelarii jest wypłacane z finansowej pomocy procesowej,
ubezpieczenia procesowego lub przez Your Right.

6. Prawo do wypowiedzenia

Your Right i partnerska kancelaria mają prawo do wypowiedzenia, jeśli Klient przedstawi sytuację
niezgodnie z prawdą i/lub dostarczy fałszywe dane.

Ponadto obowiązują ustawowe zasady wypowiedzenia.

W przypadku wypowiedzenia zarówno Your Right, jak i partnerskiej kancelarii przysługuje prawo do
odpowiedniego wynagrodzenia za usługi wyświadczone do momentu wypowiedzenia.

7. Forma pisemna i prawo właściwe

Wszelkie oświadczenia wymagają formy pisemnej. Obowiązują przepisy prawa niemieckiego.